Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างปรเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 19 January 2016
การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 19 January 2016
ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดกิจกรรมทางวิชาการในงาน MBS Festival 2016 19 January 2016
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์ผลงานสกู๊ปข่าวของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่3 ที่ได้ออกอากาศทางช่อง TPBS 18 January 2016
เร่งรัดการปฏิบัติตามวินัยการเงินการคลัง 18 January 2016
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูลความต้องการของอาจารย์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อปริญญาเอก และโครงการหลังปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18 January 2016
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559 ณ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 หลักสูตร 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาอุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปริมลฑลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 1 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 13 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 2559 18 January 2016
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ 15 January 2016
เปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 13 January 2016
ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร “Let’s Talk English” (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่) 13 January 2016
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 January 2016
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 January 2016
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มายังคณะ 13 January 2016
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558” 12 January 2016
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 9 ฉบับ มายังคณะ 12 January 2016
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 09 January 2016
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 08 January 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้า 08 January 2016
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ 07 January 2016
ขยายเวลารับสมัครการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2559” 07 January 2016
ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05 January 2016
ขอเชิญร่วมทำบุญให้ทานไฟและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มกราคม 2559 05 January 2016
(ด่วนที่สุด) สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง จำนวน 3 ฉบับ 05 January 2016
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล เชิดชูเกียรติเพชรสยาม ครั้งที่ 26 และรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี 2559 05 January 2016