Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
การส่งตารางสอนภาคปกติ และ มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 05 January 2016
The Third SEAMEO RIHED-ACC Study Visit Programme to China on Foster Academic Cpllaboration and Exchange and Exchange in Higher Education : Cultivate Innovation Talents in the field of Arts, Traditional Medicine, Cultural Heritage, and Hospitality and Tour 04 January 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2559 29 December 2015
ขอเชิญศึกษาดูงาน “Osotspa Plant Tour” ณ ศูนย์การเรียนรู้โอสถสภา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 December 2015
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ประจำปี 2559 29 December 2015
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จำนวน 4 หลักสูตร 29 December 2015
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการและติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการเขียนผลงานวิเคราะห์ของบุคคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา 29 December 2015
การประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” 29 December 2015
ประชาสัมพันธ์โครงการ Erasmus+ 23 December 2015
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 23 December 2015
การส่งเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2559 21 December 2015
การแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016 18 December 2015
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” 18 December 2015
โครงการอบรม SWU SE TRAINING “Social Entrepreneurship” โดยภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 December 2015
โครงการอบรม SWU SE TRAINING “Innovation for the Social Issue” โดยภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 December 2015
สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร 15 December 2015
การลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน 15 December 2015
กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ จำนวน 6 หลักสูตร 15 December 2015
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 14 December 2015
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 11 December 2015
ขอมอบหนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 62 11 December 2015
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มรส. 11 December 2015
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 08 December 2015
งานสัปดาห์วิชาการและ Open House ประจำปี 2558 08 December 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการโรงแรม 04 December 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ 04 December 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 04 December 2015
หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 02 December 2015
ขอเชิญประธานหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2559 01 December 2015
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการคอมพิวเตอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด) 01 December 2015