Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
โครงการ ใจใสเกรด เอ เรียนดี มีทุนให้ 29 October 2015
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา 5 ช่วงวัย” 27 October 2015
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อช่วง แร่ทอง (คุณพ่อของอาจารย์นงเยาว์ ดำศรี พ่อตาของ รศ.วิมล ดำศรี) 26 October 2015
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 26 October 2015
แจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 26 October 2015
ประชาสัมพันธ์สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพอท.) 26 October 2015
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษ : ทฤษฎี การปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ 22 October 2015
ประชาสัมพันธ์โครงการ HRI International Symposium 2015 22 October 2015
ประชาสัมพันธ์วารสาร HR Intellienge 22 October 2015
โครงการประกวดวีดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2558 22 October 2015
โครงการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจการออกแบบเพื่อทุกคน” 22 October 2015
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพิมพ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2558 21 October 2015
ขอเชิญเข้าร่วมงาน “J-MAT : สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 9” และงาน Train the Trainers สัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 9” 21 October 2015
โครงการอบรมหลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชีล่าสุด (ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชีควรทราบ) 21 October 2015
โครงการอบรมหลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชีล่าสุด (ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชีควรทราบ) 21 October 2015
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 (NSC2016) 21 October 2015
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 14 October 2015
ประชาลัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรีพลังสตรี...พลังรักสิ่งแวดล้อม” 14 October 2015
รับสมัครประกวดร้องเพลงจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย 08 October 2015
ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าสาคูอย่างยั่งยืนแบบเคลื่อนไหวร่วมกับตำบลอินคีรี 08 October 2015
งานบำเพ็ญกุศลศพครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 08 October 2015
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินและการคัดกรองสถานศึกษา 02 October 2015
ขอความอนุเคราะห์ติดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลง The RSiam (เดอะ อาร์ สยาม) 02 October 2015
ขอความอนุเคราะห์ (เฉพาะหลักสูตรที่มีนักศึกษาฝึกงาน) ขอข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 02 October 2015
เชิญชมนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “มจพ. ‘เฉลิมสยามบรมราชกุมารี’ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 01 October 2015
ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 30 September 2015
สำรวจรายวิชาสอบนอกตาราง และรายวิชาที่จัดสอบวันและเวลาเดียวกัน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 28 September 2015
สภาศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จัดอบรม เรื่อง “Data Analytics with Pentaho BP, R, Weka and Hadoop : Ftrom Business Intelligence to Data Science” 28 September 2015
แจ้งหนังสือเวียนมหาวิทยาลัยเพื่อถือปฏิบัติ 28 September 2015
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 24 หลักสูตร 24 September 2015