Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
วารสารบางกอก Economy (Volume 29) 22 September 2015
ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชครบ 100 ปี การสถาปนาพระอาราม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 22 September 2015
แผนยุทธศาสตร์อาซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562) 18 September 2015
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 18 September 2015
สกอ. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 18 September 2015
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โลจีสติกส์เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Logistics)” 18 September 2015
ห้ามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าภายในมหาวิทยาลัย 17 September 2015
ขอเชิญประธานหลักสูตรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดงานรับปริญญาบัตร ประจำปี 2557 15 September 2015
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 15 September 2015
เปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนและการสอนชดเชย เนื่องด้วยมีกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 15 September 2015
ม.ขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 08 September 2015
จุลสารสำเภาฟ้า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 08 September 2015
ขอเชิญสมัครการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 08 September 2015
ขอเชิญสมัครเข้ารวมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 08 September 2015
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินในพิฐีถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 08 September 2015
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 08 September 2015
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 07 September 2015
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของจีนที่กระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การรับรอง 07 September 2015
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งข้อความในสื่อออนไลน์ 07 September 2015
ประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้และสินค้าต่างๆ ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 31 August 2015
โครงการสัมมนา “นวัตกรรมท้องถิ่น สู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน” 31 August 2015
สมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 28 August 2015
ข่าวทุนสนับสนุนโครงการ Japan World Exposition 1970 Commenorative Fund Grant Programme 27 August 2015
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิมพ์ในวารสาร “มหาจุฬาวิชาการ” 27 August 2015
หลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม รุ่นที่ 3 โดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ 27 August 2015
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา 27 August 2015
โครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 2558 โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ 27 August 2015
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558 19 August 2015
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2558 19 August 2015
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Excel ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558 19 August 2015