Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 02 October 2017
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการในส่วนของผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ 21 September 2017
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาขอทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 1 ทุน 18 September 2017
ประกาศ การคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นคณะกรรมการประจำคณะนคณะกรรมการประจำคณะ 15 September 2017
ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 15 September 2017
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 13 กันยายน 2560 07 September 2017
ประกาศ เลื่อนการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 23 August 2017
ประกาศ การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) นักศึกษาภาคปกติ และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 23 August 2017
ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่สนใจกรอกข้อมูลฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยวภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 10 August 2017
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 03 July 2017
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science 03 July 2017
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 23 June 2017
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Suffciency Economy Practices in Community-based and Economic Development 23 June 2017
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื้อภาพยนตร์สั้น รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก 16 June 2017
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา AEC Business Seminar หัวข้อ รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 05 June 2017
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 29 May 2017
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 16 May 2017
การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ 16 May 2017
แนวปฏิบัติการขอประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป 16 May 2017
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 16 May 2017
ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ใน 5 ภูมิภาค ระยะ 2 08 May 2017
สภาสังคมสงเคระห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 08 May 2017
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมงานเวทีสัมมนาและกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Thai-Style Education Transformation in Digital Era การเปลี่ยนผ่านการศึกษาของไทยในยุคดิจิตอล สร้างการเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดที่ยั่งยืน 08 May 2017
สถาบันการศึกษาทางไกล ประกาศรับสมัครนักศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 05 May 2017
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แจ้งแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายฯ 05 May 2017
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 05 May 2017
ศูนย์ภาษา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและสอบ TOEIC 03 May 2017
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560 26 April 2017
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2560 12 April 2017
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 10 April 2017