Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แจ้งแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายฯ 05 May 2017
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 05 May 2017
ศูนย์ภาษา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและสอบ TOEIC 03 May 2017
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560 26 April 2017
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2560 12 April 2017
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 10 April 2017
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฝากประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน IP Fair 2017 10 April 2017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 10 April 2017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหรือถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 10 April 2017
ขอเชิญส่งผลงานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 31 March 2017
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 และ 5 31 March 2017
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง กลยุทธพิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 31 March 2017
วช. ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 31 March 2017
กรมบัญชีกลาง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) 28 March 2017
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 27 March 2017
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ขอเชิญร่วมการสัมมนา Craft In ASEAN+ 2017 23 March 2017
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปีการศึกษา 2560-2561 23 March 2017
คณะครุศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หัตถศิลป์ พื้นถิ่นภาคใต้ 08 March 2017
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ แจ้งตารางการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ช่าวต่างประเทศ 27 February 2017
ประกาศเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ 22 February 2017
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากคณะกรรมการ ในการรับการประเมินผลการดำเนินงาน (Self Study Review) : SSR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 November 2016
กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 17 November 2016
ประกาศ การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 10 November 2016
ประกาศเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 ชุด 07 November 2016
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด 25 October 2016
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาบริหารธุรกิจ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 October 2016
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องนัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA3500 NASI Lumens ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ชุด 18 October 2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 07 October 2016
ขอเชิญบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน ในระดับหลักสูตร วันที่ 23 กันยายน 2559 และคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 24 กันยายน 2559 22 September 2016
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนชดเชย ปีการศึกษา 1/2559 29 August 2016