Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฝากประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน IP Fair 2017 10 April 2017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 10 April 2017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหรือถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 10 April 2017
ขอเชิญส่งผลงานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 31 March 2017
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 และ 5 31 March 2017
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง กลยุทธพิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 31 March 2017
วช. ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 31 March 2017
กรมบัญชีกลาง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) 28 March 2017
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 27 March 2017
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ขอเชิญร่วมการสัมมนา Craft In ASEAN+ 2017 23 March 2017
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปีการศึกษา 2560-2561 23 March 2017
คณะครุศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หัตถศิลป์ พื้นถิ่นภาคใต้ 08 March 2017
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ แจ้งตารางการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ช่าวต่างประเทศ 27 February 2017
ประกาศเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ 22 February 2017
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากคณะกรรมการ ในการรับการประเมินผลการดำเนินงาน (Self Study Review) : SSR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 November 2016
กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 17 November 2016
ประกาศ การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 10 November 2016
ประกาศเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 ชุด 07 November 2016
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด 25 October 2016
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาบริหารธุรกิจ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 October 2016
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องนัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA3500 NASI Lumens ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ชุด 18 October 2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 07 October 2016
ขอเชิญบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน ในระดับหลักสูตร วันที่ 23 กันยายน 2559 และคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 24 กันยายน 2559 22 September 2016
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนชดเชย ปีการศึกษา 1/2559 29 August 2016
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 August 2016
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 03 August 2016
ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (2560) 24 July 2016
ขอเชิญเข้าร่วมงานครุศาสตร์วิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ DEPISA 23 July 2016
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม reprofiling 22 July 2016
กองนโยบายและแผน ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 13 July 2016