Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05 August 2016
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 03 August 2016
ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี (2560) 24 July 2016
ขอเชิญเข้าร่วมงานครุศาสตร์วิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ DEPISA 23 July 2016
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม reprofiling 22 July 2016
กองนโยบายและแผน ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 13 July 2016
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 02 July 2016
ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2558 21 June 2016
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการจัดการโรงแรม จำนวน 5 งาน 06 June 2016
ประกาศ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการจัดการโรงแรม อาคารเคียงคีรี 01 June 2016
โครงการอุ่นไอรัก ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและสมทบทุน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 27 April 2016
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง “TFRS for SMEs” จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 25 April 2016
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2558 22 April 2016
กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา และกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 20 April 2016
กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 20 April 2016
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกตน์สิรี ศรีทานนท์ ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายในระดับประเทศ โครงการ TrueVisions Future Journalist Award (FJA14) 11 April 2016
ขอปิดระบบกระแสไฟฟ้าภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2559 07 April 2016
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (1921) 04 April 2016
ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2559 31 March 2016
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอซีทีโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3 29 March 2016
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 29 March 2016
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 28 March 2016
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ 24 March 2016
คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 / The 8th ASEAN+ C + I on Symposium Bussiness Management Research 24 March 2016
ประกาศหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 23 March 2016
ประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (1921) 21 March 2016
แจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณ ประจำปี 2560 18 March 2016
ขอเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 15 March 2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 14 March 2016
โครงการแข่งขันถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “ Life at Kiriwong” ระดับมัธยมและอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา 13 March 2016