Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด
   

ผู้บริหาร

   
   
   
   
ผศ.สุชาดา การะกรณ์
   
   
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
   
         
jaru 
 
 
 
ผศ.บำรุง ศรีนวลปาน
 
 
S  573470  
 
อ.จรุ ถิ่นพระบาท
 
ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
 
อ.โสภณ ชุมทองโด
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
 
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
         
patcharin 
 
 
 
   
ผศ.พัชรันทร์ โสมปาน
 
ผศ.ศิริพร หมื่นหัสถ์
   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย