Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

 

 

พนักงานสายสนับสนุน

 

 

 
  pattaraporn  
 

นางภัทรภร เซ่งเส้ง

หัวหน้าสำนักงาน

 
     
kusalin kro 1854 jaree 

นางสาวกุศลิน  กรมแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอ่อนอุมา  ศรีธรรมศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารีย์  ไก่แก้ว

นักวิชาการศึกษา

     
teerawat apaporn  jakkree

นายธีรวัฒน์  พูลผล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอาภาพร  นาคสุวรรณ

นักวิเคระห์นโยบายและแผน

นายจักรี ยงยืน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    

     
prapassorn sin
saraiwan sun

นางสาวประภัสสร เจริญกิจ

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

 นายศิลป์ มนต์เลี้ยง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศรัยวัลย์ สรรเพ็ชญ์

นักวิชาการเงินและบัญชี