01/10 2014

คณะกรรมการหลักสูตรการจัดการ


ประธานหลักสูตร

คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์ปิ่นฤดี หนูบุตร

M.B.A.(บริหารธุรกิจ)

สายตรงประธานหลักสูตร

เบอร์โทร : 095-421-1429

กรรมการ

คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์สายทิพย์ รัตนพาหุ

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

กรรมการ

คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์วราพร กาญจนคลอด

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

กรรมการ

คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์มนทิรา สังข์ทอง

บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ)

 กรรมการ

คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์เพียงใจ คงพันธ์

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

กรรมการ

 คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์ภัทราวรรณ วังบุญคง

บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ)

 

กรรมการ 

คลิกเพื่อดูภาพจริง

 

อาจารย์เตชิตา สุทธิรักษ์

บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)

 

 

กรรมการ

อาจารย์อุธรณ์ แก้วซัง

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์พุทธิดา อธิตัง

 

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 

 กรรมการ

 

คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์วชิรวิทย์ บัวขาว

บธ.ม.(การตลาด)

 

 

 

 

 

  คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์พีรญา กัณฑบุตร

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)