01/14 2014

คณะกรรมการหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

 

ประธานหลักสูตร

ไม่มีรูป

ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ

 

คลิกเพื่อดูภาพจริง ajote

อาจารย์โสพล ยอดอุดม

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

อาจารย์พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

 

กรรมการ

คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์ส.ศิริชัย นาคอุดม

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

กรรมการ

คลิกเพื่อดูภาพจริง

อาจารย์บุษลิน บัวทิพย์

บธ.ม.(การจัดการโรงแรม)