Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

อ.สมาภรณ์  นวลสุทธิ์

ประธานหลักสูตร

     

ดร.ทรงพล  โสภณ

อ.ตรีฤกษ์  เพชรมนต์

อ.ทิพวรรณ  ฤทธิชัย

     

 

อ.พีรญา  กัณฑบุตร

 

อ.จรุ ถิ่นพระบาท

 

 

     

 

ตรีฤกษ์  เพชรมนต์