Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

อ.ศศิพัชร  บุญขวัญ

ประธานหลักสูตร

     

อ.ศิวพร  ถาวรวงศา
รองประธานหลักสูตร

อ.พรศิลป์  บัวงาม
รองประธานหลักสูตร

 

 

     

 

อ.อุทุมพร ศรีโยม
กรรมการหลักสูตร