Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

 

 

พนักงานสายสนับสนุน

 

 

 
  1101  
 

นางกฤตวรรณ สรภัทรนนท์

หัวหน้าสำนักงาน

 
     
1102 1103 1104 

นางสาวกุศลิน  กรมแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอ่อนอุมา  ศรีธรรมศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารีย์  ไก่แก้ว

นักวิชาการศึกษา

     
1105 1106  1107

นายธีรวัฒน์  พูลผล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอาภาพร  นาคสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจักรี ยงยืน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    

     
1108 1109
1110

นางสาวประภัสสร เจริญกิจ

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

 นายศิลป์ มนต์เลี้ยง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศรัยวัลย์ สรรเพ็ชญ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

     

 1111

 

 

 

  

 นางสาวกนกวรรณ เจียะรัตน์

นักวิชาการศึกษา