Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 

ที่ ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน
1 2558 การบริหารองค์กรสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวี นายยศยง เซ็นภักดี
นางสาวปัญจพร เกื้อนุ้ย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
2 2558 การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน นางสุภาวดี พรหมมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
3 2558 การศึกษาคุณค่าตราสินค้า (Brand equality) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ นางสาวศณัทชา ธีระชุนห์
นายกิตติกร สุนทรานุรักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
4 2558 การ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรณีศึกษา : เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นางชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน
นายบำรุง ศรีนวลปาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
5 2558 ความคาดหวังของนักศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ตอนบน ที่มีต่อการประกอบอาชีพ นางสาวนราธิป ธีรธนาธร สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
6 2558 คุณลักษณะ ของบัณฑิตที่มีผลต่อการตัดสินใจรับบัณทิตหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปรการศึกษา 2556 เข้าทำงานของผู้ประกอบการ นางสาวจิรัชญา งามขำ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
7 2558 โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในตลาดอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกิตติกร สุนทรานุรักษ์
นางสาวศณัทชา ธีระชุนห์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
8 2558 แนว ทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทนนกพิทิดของเยาวชน จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์ นางสาวเมธาวี แก้วสนิท
นายกรกฏ จำเนียร
สกอ.
9 2558 บทบาทสื่อวีดิทัศน์กับการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นายกรกฏ จำเนียร สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
10 2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวศรัทชา ธีระชุนห์
นายกิตติกร สุนทรานุรักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
11 2557 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเตรยมพร้อมสู่ AEC นายบำรุง ศรีนวลปาน
นางสาวพัชรี สุเมโธกุล
นายชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
12 2557 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นางเพียงใจ คงพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
13 2557 การนำเสนอเนื้อหาของโทรทัศน์ท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราชกับการรับรู้ข่าวสารของประชาชนประเด็นการผลักดันวัดพระ บรมธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก นางสาวชนิดา รอดหยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
14 2557 การประเมินผลและแนวทางพัฒนาต่อยอดโครงการบริการวิชาการนักข่าวพลเมืองเพื่อรองรับทีวีชุมชน นายกรกฏ จำเนียร สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
15 2557 การศึกษาระดับการรับรู้ข่าวสารและฃ่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวเมธาวี แก้วสนิท สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
16 2557 ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฏหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ประกอบการกิจกรรมโทรทัศน์ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ นางสาวปรีดา นัคเร
นางสาวชนิดา รอดหยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
17 2557 แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมเชิงพื้นที่ป่าเขา นาเล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิชิต จรุงสุจริตกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
18 2557 แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวเมธิรา ไกรนที
นายสุรินทร์ ทองทศ
นายเชษฐา มุหะหมัด
นายส.ศิริชัย นาคอุดม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
19 2557 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักประเภทโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิชญุตม์ เพ็ญมาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
20 2557 ป่าสาคูในจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายสุริยะ จันทร์แก้ว
นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
นายวิชิต จรุงสุจริตกุล
นางวรรณณิณี จันทร์แก้ว
นางสาววิจิตรา อมรวิระชัย
นางนฤมล ขุนวีช่วย
นายมานะ ขุนวีช่วย
นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์
นายวัฒนรงค์ มากพันธ์
นางสาวพรเพ็ญ สุขหนู
สกอ.
21 2557 ศึกษากระบวนการถ่ายทอดแนวคิดของหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านศิลปะการ แสดงหนังตะลุง นายสุรินทร์ ทองทศ
นายอุดมศักดิ์ เดโชชัย
นายวิเชียร มันแหล่
นายดำรงพันธ์ ใจห้าว
นายบุญยิ่ง ประทุม
นายโสภณ ชุมทองโด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
22 2557 เศรษฐสาสตร์การจัดการการผลิตและตลาดผ้ามัดย้อม กรณีศึกษากลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนิภารัตน์ นักตรีพงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
23 2556 กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ตอนบน นางสาวนราธิป โสมปาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
24 2556 การประเมินผลการตอบรับนวัตกรรมแผ่นพับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ วัดป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรรมราช นายกรกฎ จำเนียร สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
25 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ วิธีจำลองสถานการณ์ ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวจิรัชญา งามขำ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
26 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบัญชีกิจการซื้อมาขายไปโดยใช้สถานการณ์ จำลอง ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางพัชรินทร์ โสมปาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
27 2556 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแท๊บเล็ตในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวศิริพันธ์ เทพมาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
28 2556 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสำเภาทอง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นางวราพร กาญจนคลอด
นายพิชญุตม์ เพ็ญมาศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
29 2556 การศึกษาความพร้อมในธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายส.ศิริชัย นาคอุดม สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
30 2556 การศึกษาคุณค่าตราสินค้า (Brand equality) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในความรู้สึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวศณัทชา ธีรชุนห์
นายกิตติกร สุนทรานุรักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
31 2556 การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์และผลการตอบรับนวัตกรรมของผู้รับสาร นายชัยพร งามยิ่ง
นายกรกฎ จำเนียร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
32 2556 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทีมปฏิบัติการตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวมรกต โกมลดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
33 2556 บทบาทผู้บริหารในการสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาองค์กร : กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพรหมคีรี จังหวัดมครศรีธรรมราช นายจารุ ถิ่นพระบาท สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
34 2556 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิชญุตม์ เพ็ญมาศ
นางวราพร กาญจนคลอด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
35 2556 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายกิตติกร สุนทรานุรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
36 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตื่นตัวต่อธุรกิจ MICE ในกลุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวบุษลิน บัวทิพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
37 2556 ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวภัทรวรรณ วังบุญคง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
38 2556 ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต นางสาวอุทุมพร ศรีโยม สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
39 2556 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริการข้อมูลสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิสุตร์ เพชรรัตน์
นางสาวอุทุมพร ศรีโยม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
40 2556 โลจีสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางมนทิรา สังข์ทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.