Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

งานวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาการจัดการ

 

ลำดับที่

โครงการวิจัย ปี พ.ศ. นักวิจัย
1  การ เรียนการสอนรายวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ จากกรณีศึกษากระบวนการผลิต ลดของเสียของโรงงานผลิตอิฐมอญแดง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 3 สาขา 2557 นางสาวฐิติมา บูรณวงศ์
2  ผล การจัดการเรียนรู้แบบนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างชุดฝึกปฏิบัติทางการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน 2557 นางสาวจิรัชญา งามขำ
3 การ นำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนรายวิชาการวิจัยการตลาดของนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการนำเสนอข้อมูลร่วมกับผังกราฟฟิก 2557 นางสาวศณัทชา ธีระชุนห์
4 การ พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL : Problem Base Learning) เรื่องจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม 2557 นายตรีฤกษ์ เพชรมนต์
5 การ พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานโฆษณา โดยการใช้สื่อการสอนแบบการคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการโฆษณา ผ่านกระบวนการกลุ่มรายวิชาการศึกษาเปรียบเทียบผลงานโฆษณา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการโฆษณา 2557 นางสาวสุพิชชา สินเลิศไพบูลย์
6 การ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ Case Study ในรายวิชา การเงินธุรกิจของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2557 นางสาวปาริชาติ มณี
7 การ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน วิชาการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยการเรียนแบบเพื่อช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 01 2557 นางสาวเบญจา ทองพันธ์
8 การ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องอุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยใช้ผังมโนทัศน์ 2557 นายกิตติกร สุนทรานุรักษ์
9 การ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาหลักการจัดการธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกัน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 2557 นางสาวพุทธิดา อธิตัง
10 การ ศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษารายวิชาการจัดการ ธุรกิจเฟรนไชส์ (3563127) กลุ่ม 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก 2557 นายวชิรวิทย์ บัวขาว
11 การ ศึกษาความรู้ความเข้าใจและทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาวิชาแผนธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ โดยใช้การสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 2557 นางมนทิรา สังข์ทอง
12 การ ศึกษาทักษะการสรุปองค์ความรู้ก่อน ระหว่าง หลัง โดยใช้เว็บบล็อก (Web Blog) และศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังใช้เว็บบล็อกในรายวิชากฎหมายและ จริยธรรมสำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557 นางสาวศิวพร ถาวรวงศา
13 การ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2557 2557 นางสาวชนิดา รอดหยู่
14 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาการวิจัยประชาสัมพันธ์ 2557 ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา
15 การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบโดยการใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ 2557 ผศ.ดร.ลดาวัลย์  แก้วสีนวล
16 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารองค์การผ่านทาง Facebook ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 2557 นางสาวเมธาวี แก้วสนิท
17 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ VDO บทสนทนา 2557 นางบุษลิน ขวดทอง
18 การพัฒนาบทเรียน E-learning วิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Moodle 2557 นายวิสุตร์  เพชรรัตน์
19 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนาธุรกิจการโรงแรมโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม 2557 นางสาวศิรินันท์  พันธรักษ์
20 การยอมรับระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (ThaiLis) ของนักศึกษา 2557 นางสาวเพียงพิศ ศรีประเสริฐ
21 การศึกษาจริยธรรม ความปลอดภัย และผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 2557 นางสาวนราธิป ธีรธนาธร
22 การศึกษาปัญหาการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2557 นางสาวอมรรัตน์ ชวลิต
23 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการใช้เกมส์เพื่อประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษา วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2557 นาย ส.ศิริชัย  นาคอุดม
24 การเสริมสร้างวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2557 นางสาวพีรญา รัตนชัย
25 ความ พึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชานิเทศศิลป์และคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการโฆษณา ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 2557 นางสาวปัญจพร เกื้อนุ้ย
26 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการจัดการสำนักงานของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2557 นางเพียงใจ คงพันธ์
27 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนและวิจัยเป็นฐาน กรณีศึกษาวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร 2557 นางสาวนิภารัตน์ นักตรีพงศ์
28 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาในฐานะนักข่าวพลเมือง ผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อชุมชน 2557  นายกรกฎ จำเนียร
29 เจตคติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่มีต่อรายวิชาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานเอกสารทางธุรกิจ 2557 นางสาวพรศิลป์ บัวงาม
30 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557 นางสาวศิริพันธ์ เทพมาก
31 ผล การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องการบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักศึกษาสาขาการ บัญชีชั้นปีที่ 1 2557 ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
32 ผล การใช้กรณีศึกษาในการฝึกทักษะการคิดแบบนิรนัยให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 2557 นางสาวมรกต โกมลดิษฐ์
33 ผล การฝึกวินัยทางการเงินในรายวิชา การเงินธุรกิจ ด้วยวิธีการหักเงินออมจากรายรับก่อนรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 2557 นางสาวเตชิตา  สุทธิรักษ์
34 ผลการใช้ผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 2557 นายอุธรณ์  แก้วซัง
35 ผลการใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน ภาคเรียนที่ 2/2557 2557 นางมัลลิกา คงแก้ว
36 ผลสัมฤทธิ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยเทคนิคพี่สอนน้อง 2557 นางสาวอุทุมพร ศรีโยม
37 ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการตลาดเพื่อเครือข่ายกลุ่มเรียน 5511311.41 และ 5511311.42 2557 นางสาวนัตติกานต์ สมนึก
38 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 3502310 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2557 นายเมธาวัตร ภูธรภักดี