Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด
Display # 
Title
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัย ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดโจทย์วิจัย ภายใต้แผนบูรณาการเรื่องการจัดการทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติ ทางการจัดการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การจัดการความท้าทายในยุค 4.0
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ