Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด
Display # 
Title
การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9
วช. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการวิจัยระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโลโลยีสารสนเทศเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2562
สำนักงาน ปปช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
หลักเกณฑ์การขออนุญาตการเดินทางไปราชการเพื่อการวิจัย
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไก การรองรับงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่