Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด
Display # 
Title
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561
เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าสนองต่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัย ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดโจทย์วิจัย ภายใต้แผนบูรณาการเรื่องการจัดการทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติ ทางการจัดการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การจัดการความท้าทายในยุค 4.0