Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด
Display # 
Title
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2562
สำนักงาน ปปช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
หลักเกณฑ์การขออนุญาตการเดินทางไปราชการเพื่อการวิจัย
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไก การรองรับงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561
เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าสนองต่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัย ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.