Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง G807  อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5-30 ตุลาคม 2558 และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการอบรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ทาง e-mail address ของผู้สมัคร 

Attachments:
Download this file (scan_791.pdf)scan_791.pdf6138 kB2015-10-13 14:33