11/27 2015

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนค์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น

Attachments:
Download this file (scan_948.pdf)scan_948.pdf5767 kB2015-11-27 15:08