11/27 2015

ประชาสัมพันธ์วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์” จึงขอความอนุเคราห์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่

Attachments:
Download this file (scan_950.pdf)scan_950.pdf2330 kB2015-11-27 15:10