Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง สำหรับอาจารย์เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันที่ 26-28 มกราคม 2559 (ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท)

Attachments:
Download this file (scan_961.pdf)scan_961.pdf2059 kB2015-12-02 13:41