02/04 2016

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (114-2559.pdf)114-2559.pdf2466 kB2016-02-04 09:24