03/03 2016

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 (2016 SPUC National Conference) เรื่อง สหวิทยาการแห่งการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 (2016 SPUC National Conference) เรื่อง สหวิทยาการแห่งการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการจัดการ สาขาศึกษาศาสตร์ และผลงานสร้างสรรค์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในกลุ่มที่ท่านสนใจ ผ่านทาง http://www.east.spu.ac.th/spuccon2016

Attachments:
Download this file (187-2559.pdf)187-2559.pdf541 kB2016-03-03 12:07