03/10 2016

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “พลวัติวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://seminarresearch.pkru.ac.th

Attachments:
Download this file (214-2559.pdf)214-2559.pdf2362 kB2016-03-10 11:04