Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มอบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง โดยพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ครั้ง จึงขอมอบวารสารดังกล่าวมายังคณะจำนวน 1 เล่ม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Attachments:
Download this file (322-2559.pdf)322-2559.pdf248 kB2016-03-28 11:07