Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม และ (3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนภึงวันที่ 30 เมษายน 2559

Attachments:
Download this file (369-2559.pdf)369-2559.pdf4156 kB2016-04-01 09:23