Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและพี่เลี้ยงงานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

    ด้วยคณะวิทยาการจัดการจะจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและพี่เลี้ยงงานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ เป็นวิทยากร

    ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากเอกสารแนบ และส่งมายังคณะ (นางสาวปิยธิดา ปาลรังษี) ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.

Attachments:
Download this file (ms-515-2559.pdf)ms-515-2559.pdf379 kB2016-11-09 10:18