Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://alc.wu.ac.th