Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

           ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มีการจัดโครงการวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 12 ในวันที่  11 - 13 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. และระดับอุดมศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะด้านวิชาการต่อไปในอนาคต 

        ในการนี้คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังนักเรียน นิสิต นักศึกษา ภายในสังกัดของท่านเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

*รายละเอียดโครงการและใบสมัครดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารประกอบ 1481104641-man162017.pdf

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dit.dru.ac.th/home/004/