07/03 2017

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภีฏรำไพพรรณี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560

Attachments:
Download this file (717_60.pdf)717_60.pdf972 kB2017-07-03 14:16