Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สนพ. ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 นักศึกษาและคณาจารย์ท่านใดที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับทุน ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยและสรุปสาระสำคัญของโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eppo.go.th หรือจากเอกสารแนบ