Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้จัดงานวิจัย และ หลักสูตรการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

1. พัฒนาผู้จัดการวิจัย รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

2. หลักสูตรการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช