Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 3 รุ่น (ลูกไก่) รุ่นที่ 3-5

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่น  (รุ่นที่ 3-5)

รุ่นที่ 3 วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 5 รพหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick