Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเศรษฐศาสตร์แบะบริหารธุรกิจ หมาิวทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสาขาอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/ecbatsu

Attachments:
Download this file (521-61.pdf)521-61.pdf2693 kB2018-05-03 13:13