11/20 2014

ทุนวิจัย : ประกาศข้อกำหนดการเสนอโครงการวิจัย เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ขอประกาศ “ข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โครงการวิจัยเดี่ยว ปีงบประมาณ ๒๕๕๘” เพื่อรับเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) โครงการวิจัยจากสถาบันในเครือข่าย ทั้งนี้ งบอุดหนุนการวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าบริหารโครงการ ๑๐ %) ดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๐ เดือน นับตั้งแต่ได้รับทุน และในส่วนของเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)นั้น สามารถส่งได้ไม่เกิน สถาบันละ ๒ โครงการ โดยส่งเอกสารจำนวนโครงการ ๕ ชุด พร้อมบรรจุใส่ซีดี ๑ แผ่น เสนอมายังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

Attachments:
Download this file (ird-20141104-160932-DkFE7 tor.pdf)ข้อกำหนดโครงการ 162 kB2014-11-20 12:46
Download this file (ird-20141104-160947-dctaL.pdf)แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น 98 kB2014-11-20 12:47