Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการและวิจัย เรื่อง Ageing Society Business : การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดกิจกรรมงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณ อาคาร 9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญท่านคณาจารย์ และนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  8 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (173-2559.pdf)173-2559.pdf2270 kB2016-02-23 15:57