ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. ระบบสารสนเทศสำหรับติดตามนักศึกษาด้วย Google Map API พรศิลป์ บัวงาม เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
2. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ศศิพัชร บุญขวัญ
ศิริพันธ์ เทพมาก
ศิวพร ถาวรวงศา
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
3. พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
เบญจา ทองพันธ์
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่มีอิธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช กิรฐากร บุญรอด
ฐิติมา รัตนพงษ์
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
5. การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ฐิติมา บูรณวงศ์ เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
6. การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อรรณพ ขำขาว
กิรฐากร บุญรอด
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
7. การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต่อการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ทรงพล โสภณ
บำรุง ศรีนวลปาน
ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
8. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารและฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแบบตลอดชีวิตของสถาบันการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.เมธาวี จำเนียร
นายกรกฎ จำเนียร
นส.ศศิพัชร บุญขวัญ
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
9. กลยุทธการสื่อสารเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.เมธาวี จำเนียร
นายยศยง เซ็นภักดี
นางสาวชนิดา รอดหยู่
ผศ.สุภาวดี พรหมา
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
10. การสื่อสารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำของภาคใต้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นายยศยง เซ็นภักดี เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
11. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่การจัดการ 4.0 ของชุมชนแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช นายโสภณ ชุมทองโด
ผศ.ศิริพร หมื่นหัสถ์
ผศ.บำรุง ศรีนวลปาน
นายตรีฤกษ์ เพชรมนต์
นส.จิรัชญา งามขำ
ดร.พัชรี สุเมโธกุล
นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
12. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคม สุขภาพ และปัจจัยเกื้อหนุนที่นำไปสู่การ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย ผศ.บำรุง ศรีนวลปาน
ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน
ดร.พัชรี สุเมโธกุล
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
13. ปัจจัยเชิงสาเหตุและการรณรงค์การสื่อสารเชิงยุทธ์เพื่อการป้องกันการเสพกระท่อม ผศ.สุภาวดี พรหมา
ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร
ผศ.สุภาวดี พรหมา
ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. การศึกษารูปแบบการให้บริการของร้านอาหารฮาลาลภายใต้กรอบมาตรฐานการท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน วราพร กาญจนคลอด
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีก : ประเภทร้านค้าของชำในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช พีรญา กัณฑบุตร
สุชาดา การะกรณ์
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
3. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในทัศนะของวัยรุ่น บำรุง ศรีนวลปาน
จรุ ถิ่นพระบาท
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
4. ประสิทธิผลการใช้ฟอร์มอัตโนมัติในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชฏนครศรีธรรมราช อุทุมพร ศรีโยม เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
5. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการพัฒนารูปแบบการให้บริการของโรงแรมฮาลาลภายใต้กรอบมาตรฐานการท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน พิชญุตม์ เพ็ญมาศ
วราพร กาญจนคลอด
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
6. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้ธุรกิจที่พักในจังหวัดนครศรีธรรมราช ศิรินันท์ พันธรักษ์
บุษลิน ขวดทอง
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
7. อิทธิพลของทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินงานของโรงแรมระดับกลางในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
ธนกฤต ยอดอุดม
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
8. การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช บำรุง ศรีนวลปาน
โสภณ ชุมทองโด
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
9. ศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช บำรุง ศรีนวลปาน เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
10. การยอมรับของผู้บริโภคและผู้ผลิตต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการตลาด: กรณีศึกษาข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กิตติกร สุนทรานุรักษ์ เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
11. รูปแบบและความสำเร็จของการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของชุมชน กรณีศึกษา : กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเสาเภา อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วิชิต จรุงสุจริตกุล เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
12. การสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เมธาวี แก้วสนิท
กรกฎ จำเนียร
เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
13. การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บำรุง ศรีนวลปาน เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
14. การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์ เมธาวัตร ภูธรภักดี เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
15. สายน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลอย่างไรต่อสายใยทางสังคมวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนสองฝั่งแม่น้ำปากพนัง โสภณ ชุมทองโด
ธีรวัฒน์ พูลผล
สุชาดา การะกรณ์
จรุ ถิ่นพระบ
เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
16. นวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช บำรุง ศรีนวลปาน
จรุ ถิ่นพระบาท
โสภณ ชุมทองโด
วช.
17. การพัฒนาระบบบัญชีของผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง : กรณีศึกษา อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัชรินทร์ โสมปาน
ศิริพร หมื่นหัสถ์
จิรัชญา งามขำ
สกว.
18. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการและการให้บริการท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำปากพนัง ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
ฐิติมา รัตนพงษ์
ศิรินันท์ พันธรักษ์
สกว.
19. การสื่อสารการตลาดเชิงวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน : ตลาดน้ำสามคลองสองเมืองของจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช กรกฎ จำเนียร สกอ.
20. ปัญหาและแนวทางการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์จากยางพารา กรณีศึกษาอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นุชนารถ กฤษณรมย์
ปัญจพร เกื้อนุ้ย
มรกต โกมลดิษฐ์
สมาภรณ์ นวลสุทธิ์
สกว.
21. แนวทางการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายต้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มนทิรา สังข์ทอง
ธนกฤต ยอดอุดม
วชิรวิทย์ บัวขาว
สกว.
22. โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการและช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นจากสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนัง ศิริพร หมื่นหัสถ์
พัชรินทร์ โสมปาน
ตรีฤกษ์ เพชรมนต์
เบญจา ทองพันธ์
กานต์ ตั้งสัจจพงศ์
สกว.
23. การพัฒนาโซ่อุปทานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา โฮมสเตย์ ในเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช มนทิรา สังข์ทอง
ธนกฤต ยอดอุดม
คอบช.
24. การพัฒนาการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมธาวัตร ภูธรภักดี
ศณัทชา ธีระชุนห์
ตรีฤกษ์ เพชรมนต์
คอบช.

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. การจัดการโซ่อุปทานเครื่องถมนคร ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ สกอ.
2. ผลกระทบของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่มีต่อความตั้งใจจะซื้อสินค้าของผู้บริโภค : กรณีศึกษาเครื่องถมเมืองนคร ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ มรภ.นศ.
3. การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา มรภ.นศ.
4. ศักยภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
นางสาวศิรินันท์ พันธรักษ์
มรภ.นศ.
5. การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่า คุณค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา มรภ.นศ.
6. การผลิตสื่อการสื่อสารการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช กรณีศึกษากลุ่มมังคุดคัดสถานีรถไฟชุมชนสะพานยาว นางสาวสุพิชชา สินเลิศไพบูลย์ มรภ.นศ.
7. ความต้องการรูปแบบและลักษณะเนื้อหากิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.เมธาวี แก้วสนิท มรภ.นศ.
8. ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 นางสาวนัตติกานต์ สมนึก มรภ.นศ.
9. ระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 นางสาวเอื้องฟ้า เขากลม มรภ.นศ.
10. การดำเนินงานและปัจจัยของกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนที่มีอิทธิพลต่อสมาชิก นายเมธาวัตร ภูธรภักดี มรภ.นศ.
11. กลยุทธ์จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : กรณีศึกษากลุ่มผลิตเนินธัมมัง สาขาบ้านบางงู ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดร.มัลลิกา คงแก้ว สกอ.ภาคใต้ตอนบน
12. ภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ดร.เมธาวี แก้วสนิท
นายกรกฎ จำเนียร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
13. การสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหา ของหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิทัล: กรณีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ ดร.เมธาวี แก้วสนิท สภาการหนังสือพิมพ์และ สสส.
14. การสื่อสารการตลาดเชิงวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน: ตลาดน้ำ 2 เมือง 3 คลองของ จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช นายกรกฎ จำเนียร สกอ.
15. การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และผลิตสื่อวิดีทัศน์ทางวัฒนธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกรกฎ จำเนียร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทน - นกพิทิดของเยาวชน จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวิดีทัศน์และสื่อออนไลน์ ดร.เมธาวี แก้วสนิท
นายกรกฎ จำเนียร
สกอ.
2. การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา มรภ.นศ.
3. การศึกษาคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์
มรภ.นศ.
4. บทบาทสื่อวิดีทัศน์กับการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนทูบีนัมเบอร์วัน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นายกรกฎ จำเนียร มรภ.นศ.
5. ความคาดหวังของนักศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ตอนบน ที่มีต่อการประกอบอาชีพ นางสาวนราธิป ธีรธนาธร มรภ.นศ.
6. การบริหารองค์กรสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวี นายยศยง เซ็นภักดี
นางสาวปัญจพร เกื้อนุ้ย
มรภ.นศ.
7. โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในตลาดอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์
มรภ.นศ.
8. คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการตัดสินใจรับบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2556 เข้าทำงานของผู้ประกอบการ นางสาวจิรัชญา งามขำ มรภ.นศ.
9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์
มรภ.นศ.
10. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กรณีศึกษา : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน มรภ.นศ.
11. วิทยุกระจายเสียงกับบทบาทส่งเสริมการเตรียมความพร้อมประชาชนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล มรภ.นศ.
12. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีศึกษานักศึกษาไทยในเมืองซูรากาตาร์และยอคยากาโตะ ประเทศอินโดนีเซีย นายเมธาวัตร ภูธรภักดี มรภ.นศ.
13. การวิจัย เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์และการนาไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา กสทช.

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมเชิงพื้นที่เขาป่า นาเล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิชิต จรุงสุจริตกุล มรภ.นศ.
2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นางเพียงใจ คงพันธ์ มรภ.นศ.
3. การนำเสนอเนื้อหาของโทรทัศน์ท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราชกับการรับรู้ข่าวสารของประชาชนประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก นางสาวชนิดา รอดอยู่ มรภ.นศ.
4. การประเมินผลและแนวทางพัฒนาต่อยอดโครงการบริการวิชาการนักข่าวพลเมืองเพื่อรองรับทีวีชุมชน นายกรกฏ จำเนียร มรภ.นศ.
5. การศึกษาระดับการรับรู้ข่าวสารและฃ่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.เมธาวี แก้วสนิท มรภ.นศ.
6. ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ประกอบการกิจกรรมโทรทัศน์ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ผศ.ปรีดา นัคเร
นางสาวชนิดา รอดหยู่
มรภ.นศ.
7. แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายส.ศิริชัย นาคอุดม มรภ.นศ.
8. ป่าสาคูในจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายวิชิต จรุงสุจริตกุล สกอ.
9. ศึกษากระบวนการถ่ายทอดแนวคิดของหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านศิลปะการ แสดงหนังตะลุง นายโสภณ ชุมทองโด มรภ.นศ.
10. เศรษฐศาสตร์การจัดการการผลิตและตลาดผ้ามัดย้อม กรณีศึกษากลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนิภารัตน์ นักตรีพงศ์ มรภ.นศ.
11. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักประเภทโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ มรภ.นศ.
12. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน มรภ.นศ.

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ตอนบน นางสาวนราธิป ธีรธนาธร มรภ.นศ.
2. การประเมินผลการตอบรับนวัตกรรมแผ่นพับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ วัดป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกรกฎ จำเนียร มรภ.นศ.
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ วิธีจำลองสถานการณ์ ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวจิรัชญา งามขำ มรภ.นศ.
4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบัญชีกิจการซื้อมาขายไปโดยใช้สถานการณ์ จำลอง ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน มรภ.นศ.
5. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแท๊บเล็ตในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวศิริพันธ์ เทพมาก มรภ.นศ.
6. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสำเภาทอง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นางวราพร กาญจนคลอด
นายพิชญุตม์ เพ็ญมาศ
มรภ.นศ.
7. การศึกษาความพร้อมในธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายส.ศิริชัย นาคอุดม มรภ.นศ.
8. การศึกษาคุณค่าตราสินค้า (Brand Equality) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในความรู้สึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์
มรภ.นศ.
9. การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์และผลการตอบรับนวัตกรรมของผู้รับสาร นายกรกฎ จำเนียร มรภ.นศ.
10. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทีมปฏิบัติการตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวมรกต โกมลดิษฐ์ มรภ.นศ.
11. บทบาทผู้บริหารในการสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาองค์กร : กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจรุ ถิ่นพระบาท มรภ.นศ.
12. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
นางวราพร กาญจนคลอด
มรภ.นศ.
13. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ มรภ.นศ.
14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตื่นตัวต่อธุรกิจ MICE ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางบุษลิน ขวดทอง มรภ.นศ.
15. ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวภัทรวรรณ วังบุญคง มรภ.นศ.
16. ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต นางสาวอุทุมพร ศรีโยม มรภ.นศ.
17. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริการข้อมูลสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิสุตร์ เพชรรัตน์
นางสาวอุทุมพร ศรีโยม
มรภ.นศ.
18. โลจีสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางมนทิรา สังข์ทอง มรภ.นศ.
19. การรับรู้และการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายโสภณ ชุมทองโด มรภ.นศ.