ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบและกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา
3. การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสำหรับพื้นที่พรหมคีรี นบพิตำ และสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ธนกฤต ยอดอุดม
นายกิรฐากร บุญรอด
นางสาวฐิติมา รัตนพงษ์
นางพรรณภา เขียวน้อย
นายนรินทร อิ่มใจ
งปม.แผ่นดิน 2562
4. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันผลิตภัณฑ์สมนุไพรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง นายอุธรณ์ แก้วซัง
นางสายทิพย์ รัตนพาหุ
งปม.แผ่นดิน 2562
5. การสร้างสรรค์การรำโทนนกพิทิดเพื่อสื่อสารและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.เมธาวี จำเนียร
ผศ.กรกฎ จำเนียร
นางสาวศศิพัชร บุญขวัญ
โครงการวิจัยท้าทายไทย ปีที่ 2
6. การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอนบพิตำสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร
ผศ.ชนิดา รอดหยู่
นางนุชนารถ กฤษณรมย์
นางสาวนัตติกานต์ สมนึก
นางสาวอุทุมพร ศรีโยม
นางสาวพรศิลป์ บัวงาม
นางสาวปัญจพร เกื้อนุ้ย
โครงการวิจัยท้าทายไทย ปีที่ 2
7. การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายตรีฤกษ์ เพชรมนต์
นางสาวปาริฉัตร ศรีหะรัญ
ผศ.สุชาดา การะกรณ์
นายโสภณ ชุมทองโด นายจรุ ถิ่นพระบาท
ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
ผศ.ศิริพร หมื่นหัสถ์
ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
โครงการวิจัยท้าทายไทย ปีที่ 2
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดประ พื้นที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายตรีฤกษ์ เพชรมนต์ โครงการวิจัยท้าทายไทย ปีที่ 2
9. การจัดการโซ่อุปทานประ และผลิตภัณฑ์ประ มนทิรา สังข์ทอง โครงการวิจัยท้าทายไทย ปีที่ 2
10. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดและการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้ประกอบการในโครงการเมืองสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี ดร.เมธาวี จำเนียร
ผศ.กรกฎ จำเนียร
11. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความพร้อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.อรพินท์ บุญสิน กองทุนวิจัยคณะ
12. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวสมาภรณ์ นวลสุทธิ์ กองทุนวิจัยคณะ
13. ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายตรีฤกษ์ เพชรมนต์ กองทุนวิจัยคณะ
14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเพียงใจ คงพันธ์
นางสาวภัทราวรรณ วังบุญคง
กองทุนวิจัยคณะ
15. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวจารีย์ ไก่แก้ว กองทุนวิจัยคณะ

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับติดตามนักศึกษาด้วย Google Maps API นางสาวพรศิลป์ บัวงาม กองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
2. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาฝึกงาน นางสาวศศิพัชร บุญขวัญ
นางสาวศิริพันธ์ เทพมาก
นางสาวศิวพร ถาวรวงศา
กองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
3. พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสาวนิภารัตน์ นักตรีพงศ์
นางสาวเบญจา ทองพันธ์
กองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช นายกิรฐากร บุญรอด
นางสาวฐิติมา รัตนพงษ์
กองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
5. การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย นางสาวฐิติมา บูรณวงศ์ กองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
6. การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอรรณพ ขำขาว
นายกิรฐากร บุญรอด
กองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
7. การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต่อการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ดร.ทรงพล โสภณ
ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
กองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
8. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารและฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแบบตลอดชีวิตของสถาบันการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ดร.เมธาวี จำเนียร
นายกรกฎ จำเนียร
นางสาวศศิพัชร บุญขวัญ
งปม.แผ่นดิน มรภ.นศ.
9. กลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวปัญจพร เกื้อนุ้ย
ดร.เมธาวี จำเนียร
นายยศยง เซ็นภักดี
ผศ.ชนิดา รอดหยู่
ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา
งปม.แผ่นดิน มรภ.นศ.
10. การสื่อสารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำของภาคใต้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นายยศยง เซ็นภักดี งปม.แผ่นดิน มรภ.นศ.
11. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่งยั่งยืนสู่การจัดการ 4.0 ของชุมชนแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช นายโสภณ ชุมทองโด
ผศ.ศิริพร หมื่นหัสถ์
ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
นายตรีฤกษ์ เพชรมนต์
นางสาวจิรัชญา งามขำ
งปม.แผ่นดิน มรภ.นศ.
12. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคม สุขภาพ และปัจจัยเกื้อหนุนที่นำไปสู่การลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย นายบำรุง ศรีนวลปาน งปม.แผ่นดิน มรภ.นศ.
13. ปัจจัยเชิงสาเหตุและการรณรงค์การสื่อสารเชิงยุทธ์เพื่อป้องกันการเสพกระท่อม ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา
นางสาวปรีดา นัคเร
งปม.แผ่นดิน มรภ.นศ.

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. การศึกษารูปแบบการให้บริการของร้านอาหารฮาลาลภายใต้กรอบมาตรฐานการท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน นางวราพร กาญจนคลอด
นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันธุรกิจค้าปลีก : ประเภทร้านค้าของชำในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช นางสาวพีรญา กัณฑบุตร ผศ.สุชาดา การะกรณ์ เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
3. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในทัศนะของวัยรุ่น ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
นายจรุ ถิ่นพระบาท
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
4. ประสิทธิผลการใช้ฟอร์มอัตโนมัติในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชฏนครศรีธรรมราช นางสาวอุทุมพร ศรีโยม เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
5. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการพัฒนารูปแบบการให้บริการของโรงแรมฮาลาลภายใต้กรอบมาตรฐานการท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน นายพิชญุตม์ เพ็ญมาศ
นางวราพร กาญจนคลอด
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
6. อิทธิพลของทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินงานของโรงแรมระดับกลางในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
ดร.ธนกฤต ยอดอุดม
เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
7. การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน นายโสภณ ชุมทองโด เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
8. ศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มรภ.นศ.
9. การยอมรับของผู้บริโภคและผู้ผลิตต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการตลาด: กรณีศึกษาข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
10. รูปแบบและความสำเร็จของการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของชุมชน กรณีศึกษา : กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเสาเภา อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิชิต จรุงสุจริตกุล เงินแผ่นดิน มรภ.นศ
11. การสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.เมธาวี แก้วสนิท นายกรกฎ จำเนียร เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
12. การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
13. การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์ นายเมธาวัตร ภูธรภักดี เงินแผ่นดิน มรภ.นศ.
14. ปัญหาและแนวทางการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์จากยางพารา กรณีศึกษาอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นางนุชนารถ กฤษณรมย์
นางสาวปัญจพร เกื้อนุ้ย
นางสาวมรกต โกมลดิษฐ์
นางสาวสมาภรณ์ นวลสุทธิ์
สกว.
15. แนวทางการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายต้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นางมนทิรา สังข์ทอง
ดร.ธนกฤต ยอดอุดม
วชิรวิทย์ บัวขาว
สกว.
16. การพัฒนาระบบบัญชีของผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง : กรณีศึกษา อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
ผศ.ศิริพร หมื่นหัสถ์
นางสาวจิรัชญา งามขำ
สกว.
17. นวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กิจกรรม ผศ.บำรุง ศรีนวลปาน
นายจรุ ถิ่นพระบาท
นายโสภณ ชุมทองโด
วช.
18. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการและการให้บริการท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำปากพนัง ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
นางสาวฐิติมา รัตนพงษ์
นางสาวศิรินันท์ พันธรักษ์
สกว.
19. การพัฒนาโซ่อุปทานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา โฮมสเตย์ ในเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางมนทิรา สังข์ทอง
ดร.ธนกฤต ยอดอุดม
คอบช.
20. การพัฒนาการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเมธาวัตร ภูธรภักดี
ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
นายตรีฤกษ์ เพชรมนต์
คอบช.
21. การสื่อสารการตลาดเชิงวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน : ตลาดน้ำสามคลองสองเมืองของจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกรกฎ จำเนียร สกอ.
22. โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการและช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นจากสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนัง ผศ.ศิริพร หมื่นหัสถ์
ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
นายตรีฤกษ์ เพชรมนต์
นางสาวเบญจา ทองพันธ์
นายกานต์ ตั้งสัจจพงศ์
สกว.

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. การจัดการโซ่อุปทานเครื่องถมนคร ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ มรภ.นศ. (เงินแผ่นดิน)
2. ผลกระทบของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่มีต่อความตั้งใจจะซื้อสินค้าของผู้บริโภค : กรณีศึกษาเครื่องถมเมืองนคร ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ มรภ.นศ. (เงินแผ่นดิน)
3. การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา มรภ.นศ. (เงินแผ่นดิน)
4. ศักยภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ นางสาวศิรินันท์ พันธรักษ์ มรภ.นศ. (เงินแผ่นดิน)
5. "การผลิตสื่อการสื่อสารการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช กรณีศึกษากลุ่มมังคุดคัดสถานีรถไฟชุมชนสะพานยาว" นางสาวสุพิชชา สินเลิศไพบูลย์ มรภ.นศ. (เงินรายได้)
6. ความต้องการรูปแบบและลักษณะเนื้อหากิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.เมธาวี แก้วสนิท มรภ.นศ. (เงินรายได้)
7. ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 นางสาวนัตติกานต์ สมนึก มรภ.นศ. (เงินรายได้)
8. ระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 นางสาวเอื้องฟ้า เขากลม มรภ.นศ. (เงินรายได้)
9. การดำเนินงานและปัจจัยของกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนที่มีอิทธิพลต่อสมาชิก นายเมธาวัตร ภูธรภักดี มรภ.นศ. (เงินรายได้)
10. กลยุทธ์จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : กรณีศึกษากลุ่มผลิตเนินธัมมัง สาขาบ้านบางงู ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดร.มัลลิกา คงแก้ว สกอ. ภาคใต้ตอนบน
11. ภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ดร.เมธาวี แก้วสนิท นายกรกฎ จำเนียร
12. "การสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหา ของหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิทัล: กรณีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้(สภาการหนังสือพิมพ์และสสส.)" ดร.เมธาวี แก้วสนิท
13. การสื่อสารการตลาดเชิงวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน: ตลาดน้ำ 2 เมือง 3 คลองของ จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช (สกอ.) สกอ.
14. การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และผลิตสื่อวิดีทัศน์ทางวัฒนธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกรกฎ จำเนียร ดร.เมธาวี แก้วสนิท วช.
15. การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวนิภารัตน์ นักตรีพงศ์ คณะ วจก. (เงินรายได้)
16. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกของนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายทรงพล โสภณ นางสาวสมาภรณ์ นวลสุทธิ์ นางสาวพีรญา กัณฑบุตร นางสาวทิพวรรณ ฤทธิชัย คณะ วจก. (เงินรายได้)
17. การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรม Microsoft Excel ของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 3 นางสาวจิรัชญา งามขำ คณะ วจก. (เงินรายได้)
18. ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบันทึกบัญชีของนักศึกษาจากเอกสารประกอบการลงบัญชีในรายวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน คณะ วจก. (เงินรายได้)
19. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวเบญจา ทองพันธ์ คณะ วจก. (เงินรายได้)
20. การพัฒนารูปแบบการโฆษณาในสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุพิชชา สินเลิศไพบูลย์ คณะ วจก. (เงินรายได้)
21. ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นางวราพร กาญจนคลอด คณะ วจก. (เงินรายได้)
22. ปัจจัยในการศึกษาต่อของนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นางสาวสมาภรณ์ นวลสุทธิ์ คณะ วจก. (เงินรายได้)
23. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาบัญชีการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวทิพวรรณ ฤทธิชัย คณะ วจก. (เงินรายได้)
24. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง นายวิชิต จรุงสุจริตกุล คณะ วจก. (เงินรายได้)
25. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายวรพัฒน์ สายสิญจน์ คณะ วจก. (เงินรายได้)

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทน - นกพิทิดของเยาวชน จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวิดีทัศน์และสื่อออนไลน์ ดร.เมธาวี แก้วสนิท นายกรกฎ จำเนียร สกอ.
2. การวิจัย เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์และการนาไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Media Literacy : Advantages and Applications A Case Study of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (กสทช.) ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา
3. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน มรภ.นศ.
4. แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายส.ศิริชัย นาคอุดม
5. การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา มรภ.นศ.
6. การศึกษาคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ มรภ.นศ.
7. บทบาทสื่อวิดีทัศน์กับการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนทูบีนัมเบอร์วัน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นายกรกฎ จำเนียร มรภ.นศ.
8. การบริหารองค์กรสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวี นายยศยง เซ็นภักดี นางสาวปัญจพร เกื้อนุ้ย มรภ.นศ.
9. โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในตลาดอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ มรภ.นศ.
10. คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการตัดสินใจรับบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2556 เข้าทำงานของผู้ประกอบการ จิรัชญา งามขำ
11. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ มรภ.นศ.
12. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กรณีศึกษา : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน มรภ.นศ.
13. วิทยุกระจายเสียงกับบทบาทส่งเสริมการเตรียมความพร้อมประชาชนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล มรภ.นศ.
14. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีศึกษานักศึกษาไทยในเมืองซูรากาตาร์และยอคยากาโตะ ประเทศอินโดนีเซีย นายเมธาวัตร ภูธรภักดี มรภ.นศ.
15. ผลการใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน ภาคเรียนที่ 2/2557 ดร.มัลลิกา คงแก้ว คณะ วจก.
16. การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL : Problem Base Learning) เรื่องจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม นายตรีฤกษ์ เพชรมนต์ คณะ วจก.
17. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนและวิจัยเป็นฐาน กรณีศึกษาวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวนิภารัตน์ นักตรีพงศ์ คณะ วจก.
18. การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบโดยการใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล คณะ วจก.
19. ผลการใช้กรณีศึกษาในการฝึกทักษะการคิดแบบนิรนัยให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 นางสาวมรกต โกมลดิษฐ์ คณะ วจก.
20. การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานโฆษณา โดยการใช้สื่อการสอนแบบการคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการโฆษณาผ่านกระบวนการกลุ่มรายวิชาการศึกษาเปรียบเทียบผลงานโฆษณา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการโฆษณา นางสาวสุพิชชา สินเลิศไพบูลย์ คณะ วจก.
21. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ Case Study ในรายวิชา การเงินธุรกิจของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวปาริชาติ มณี คณะ วจก.
22. ผลการจัดการเรียนรู้แบบนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างชุดฝึกปฏิบัติทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน นางสาวจิรัชญา งามขำ คณะ วจก.
23. การเรียนการสอนรายวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ จากกรณีศึกษากระบวนการผลิต ลดของเสียของโรงงานผลิตอิฐมอญแดง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 3 สาขา นางสาวฐิติมา บูรณวงศ์ คณะ วจก.
24. การพัฒนาบทเรียน E-learning วิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Moodle นายวิสุตร์ เพชรรัตน์ คณะ วจก.
25. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2557 นางสาวชนิดา รอดหยู่ คณะ วจก.
26. การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารองค์การผ่านทาง Facebook ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ดร.เมธาวี แก้วสนิท คณะ วจก.
27. การศึกษาจริยธรรม ความปลอดภัย และผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ นางสาวนราธิป ธีรธนาธร คณะ วจก.
28. ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการตลาดเพื่อเครือข่ายกลุ่มเรียน 5511311.41 และ 5511311.42 นางสาวนัตติกานต์ สมนึก คณะ วจก.
29. การศึกษาทักษะการสรุปองค์ความรู้ก่อน ระหว่าง หลัง โดยใช้เว็บบล็อก (Web Blog) และศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังใช้เว็บบล็อกในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวศิวพร ถาวรวงศา คณะ วจก.
30. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาหลักการจัดการธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกัน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ นางสาวพุทธิดา อธิตัง คณะ วจก.
31. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน วิชาการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยการเรียนแบบเพื่อช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 01 นางสาวเบญจา ทองพันธ์ คณะ วจก.
32. ความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชานิเทศศิลป์และคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการโฆษณาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน นางสาวปัญจพร เกื้อนุ้ย คณะ วจก.
33. ผลสัมฤทธิ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยเทคนิคพี่สอนน้อง นางสาวอุทุมพร ศรีโยม คณะ วจก.
34. การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนาธุรกิจการโรงแรมโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม นางสาวศิรินันท์ พันธรักษ์ คณะ วจก.
35. การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาการวิจัยประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา คณะ วจก.
36. ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องการบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน คณะ วจก.
37. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ VDO บทสนทนา นางสาวบุษลิน ขวดทอง คณะ วจก.
38. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการใช้เกมส์เพื่อประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษา วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว นายส.ศิริชัย นาคอุดม คณะ วจก.
39. ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 3502310 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ นายเมธาวัตร ภูธรภักดี คณะ วจก.
40. การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษารายวิชาการจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ (3563127) กลุ่ม 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก นายวชิรวิทย์ บัวขาว คณะ วจก.
41. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวศิริพันธ์ เทพมาก คณะ วจก.
42. ผลการฝึกวินัยทางการเงินในรายวิชา การเงินธุรกิจ ด้วยวิธีการหักเงินออมจากรายรับก่อนรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ นางสาวเตชิตา สุทธิรักษ์ คณะ วจก.
43. การศึกษาปัญหาการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวอมรรัตน์ ชวลิต คณะ วจก.
44. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องอุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยใช้ผังมโนทัศน์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ คณะ วจก.
45. การนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนรายวิชาการวิจัยการตลาดของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการนำเสนอข้อมูลร่วมกับผังกราฟฟิก ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ คณะ วจก.
46. การศึกษาความรู้ความเข้าใจและทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาวิชาแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยใช้การสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) นางมนทิรา สังข์ทอง คณะ วจก.
47. การยอมรับระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (ThaiLis) ของนักศึกษา ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ คณะ วจก.
48. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการจัดการสำนักงานของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ นางเพียงใจ คงพันธ์ คณะ วจก.
49. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาในฐานะนักข่าวพลเมือง ผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อชุมชน นายกรกฎ จำเนียร คณะ วจก.
50. เจตคติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่มีต่อรายวิชาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานเอกสารทางธุรกิจ นางสาวพรศิลป์ บัวงาม คณะ วจก.
51. การเสริมสร้างวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวพีรญา รัตนชัย คณะ วจก.
52. ผลการใช้ผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ นายอุธรณ์ แก้วซัง คณะ วจก.

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. แนวทางการขับเครื่อนสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมเชิงพื้นที่เขาป่า นาเล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิชิต จรุงสุจริตกุล
2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อรองรับการก้ารสู่ประชาคมอาเซียน นางเพียงใจ คงพันธ์ มรภ.นศ.
3. การนำเสนอเนื้อหาของโทรทัศน์ท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราชกับการรับรู้ข่าวสารของประชาชนประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก นางสาวชนิดา รอดอยู่ มรภ.นศ.
4. การประเมินผลและแนวทางพัฒนาต่อยอดโครงการบริการวิชาการนักข่าวพลเมืองเพื่อรองรับทีวีชุมชน นายกรกฏ จำเนียร มรภ.นศ.
5. การศึกษาระดับการรับรู้ข่าวสารและฃ่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.เมธาวี แก้วสนิท มรภ.นศ.
6. ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฏหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ประกอบการกิจกรรมโทรทัศน์ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ผศ.ปรีดา นัคเร นางสาวชนิดา รอดหยู่ มรภ.นศ.
7. แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายส.ศิริชัย นาคอุดม มรภ.นศ.
8. ป่าสาคูในจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายวิชิต จรุงสุจริตกุล สกอ.
9. ศึกษากระบวนการถ่ายทอดแนวคิดของหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านศิลปะการ แสดงหนังตะลุง โสภณ ชุมทองโด มรภ.นศ.
10. เศรษฐศาสตร์การจัดการการผลิตและตลาดผ้ามัดย้อม กรณีศึกษากลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนิภารัตน์ นักตรีพงศ์ มรภ.นศ.
11. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักประเภทโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ มรภ.นศ.
12. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน มรภ.นศ.
13. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรายวิชา การตลาดระหว่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการทำงานกลุ่มแบบเพื่อนสอนเพื่อน ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ มรภ.นศ.
14. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ(ประเมินผลย่อย)ของนักศึกษาวิชาเอกการตลาด กลุ่ม 5411311.41 และ 42 นางสาวนัตติกานต์ สมนึก มรภ.นศ.

ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
1. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ตอนบน นางสาวนราธิป ธีรธนาธร มรภ.นศ.
2. การประเมินผลการตอบรับนวัตกรรมแผ่นพับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ วัดป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรรมราช นายกรกฎ จำเนียร มรภ.นศ.
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ วิธีจำลองสถานการณ์ ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวจิรัชญา งามขำ มรภ.นศ.
4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบัญชีกิจการซื้อมาขายไปโดยใช้สถานการณ์ จำลอง ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน มรภ.นศ.
5. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแท๊บเล็ตในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวศิริพันธ์ เทพมาก มรภ.นศ.
6. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสำเภาทอง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นางวราพร กาญจนคลอด
นายพิชญุตม์ เพ็ญมาศ
มรภ.นศ.
7. การศึกษาความพร้อมในธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายส.ศิริชัย นาคอุดม มรภ.นศ.
8. การศึกษาคุณค่าตราสินค้า (Brand equality) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในความรู้สึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์
มรภ.นศ.
9. การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์และผลการตอบรับนวัตกรรมของผู้รับสาร นายกรกฎ จำเนียร มรภ.นศ.
10. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทีมปฏิบัติการตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวมรกต โกมลดิษฐ์ มรภ.นศ.
11. บทบาทผู้บริหารในการสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาองค์กร : กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพรหมคีรี จังหวัดมครศรีธรรมราช นายจรุ ถิ่นพระบาท มรภ.นศ.
12. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
นางสาววราพร กาญจนคลอด
มรภ.นศ.
13. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์ มรภ.นศ.
14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตื่นตัวต่อธุรกิจ MICE ในกลุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางบุษลิน ขวดทอง มรภ.นศ.
15. ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวภัทรวรรณ วังบุญคง มรภ.นศ.
16. ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต นางสาวอุทุมพร ศรีโยม มรภ.นศ.
17. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริการข้อมูลสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิสุตร์ เพชรรัตน์
นางสาวอุทุมพร ศรีโยม
มรภ.นศ.
18. โลจีสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางมนทิรา สังข์ทอง
19. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ มรภ.นศ.
20. การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา รายวิชา ภาวะผู้นำ นางสาวนราธิป ธีรธนาธร มรภ.นศ.
21. การสร้างเครือข่ายการร้องเรียนการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
22. ความคาดหวังของนักศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ตอนบน ที่มีต่อการประกอบอาชีพ นางสาวนราธิป ธีรธนาธร มรภ.นศ.