7 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Hangout Meet มีวาระที่ต้องการพิจารณา ปรึกษา หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ในเรื่องแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2564