คณาจารย์และบุคลากร วจก. ร่วมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาวิทยาลัย

คณาจารย์และบุคลากร วจก. ร่วมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาวิทยาลัย
12 กันยายน ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสังเคราะห์ รวบรวม และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งการตรวจประเมินนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565 นี้

ขอขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายสื่อสารองค์กร