บรรยากาศคณะนักวิจัยนำเสนอโจทย์งานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุน “งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund)

บรรยากาศคณะนักวิจัยนำเสนอโจทย์งานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุน “งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)” 15 กันยายน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี