19 กันยายน 2565 ผศ.สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารและสายสนับสนุน

19 กันยายน 2565 ผศ.สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารและสายสนับสนุน ในวาระ การจัดทำรายงาน SSR การเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรของคณะ การทบทวนผลการดำเนินงานและภาระงานของบุคลากรสายสนันสนุน และเรื่องอื่นๆ
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ