29 กันยายน 2565 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 2/2565

29 กันยายน 2565 ผศ.สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 2/2565
ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ