ความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.เมธาวัตร ภูธรภักดี รับมอบโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี กับ ผศ.เมธาวัตร ภูธรภักดี รับมอบโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) จาก รมว.กระทรวง อว.ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 จัดโดย มทร.ศรีวิชัย สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และสถาบันเครือข่าย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ จ.ตรัง

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทุมพร ศรีโยม อาจารย์พรศิลป์ บัวงาม และอาจารย์มัลลิกา คงแก้ว ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทุมพร ศรีโยม อาจารย์พรศิลป์ บัวงาม และอาจารย์มัลลิกา คงแก้ว

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

เรื่อง การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์สําหรับข้าวพันธุ์พื้นเมืองสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นบ้านโคกสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 45 (มีนาคม –เมษายน) หน้า 66-82

ติดตามอ่านบทความได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/255013/173820

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศศิพัชร บุญขวัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ