ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศศิพัชร บุญขวัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศศิพัชร บุญขวัญ ผู้ช่วยคณบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2567
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ 1648/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ