ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราพร คีรีเพ็ชร ที่ได้รับทุน The Future Marketer

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราพร คีรีเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับทุน The Future Marketer ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 15 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 83 คน จาก 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนที่มอบให้นิสิตนักศึกษาด้านการตลาด ที่เรียนดี มีศักยภาพในการเป็นนักการตลาดที่ดี เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับสิทธิพิเศษในการอบรมและการทำงานในเครือข่ายของสมาคมฯ ต่อไป