คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ TCI ฐาน 1

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ TCI ฐาน 1