คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ TCI ฐาน 1

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ TCI ฐาน 1
ติดตามอ่านบทความได้ที่https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/17265