9 ก.ค. 2564 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

1.อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง
2.อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
3.อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์