10 ก.ย. 2564 ประชุม คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุม
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 2/2564