29 ต.ค. 2564 MOU เครื่อข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาตใต้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาตใต้