1 ธ.ค. 2564 รายการ MS TALK หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รายการ MS TALK คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ